Saturday, November 03, 2007

O Sega OCD!

O xemāg ġemwõ đa vexög đag nu OCD ohõ tioñë gi wöjofa na omhema emu weu emwö, Oāpp za ivü gi đa hospital ij hina đoñë zaxeyöha ivog.

Ogāhö wöjofoñë na yöl đa depp!

I can't stand the fact that my OCD is going to drive me insane any day now and I'll be off to the hospital or something because of it. It's driving me up the wall!

No comments: