Friday, August 10, 2007

मय दय वेंत वेल्ल!

मय दय वेंत रेअल्ल्य गूढ़ अच्तुअल्ल्य बेकाउसे अल ठाट हप्पेनेद वेअठेर विस वास रैन ऎंड ठाट इस इत! ऎंड इम ग्रतेफुल फ़ॉर ठाट। ई त्रुल्य ऍम थांक यू! थे ओनली थिंग ठाट वोर्रिएस मे नोव इस हाउ मय निघ्त इस गोइंग तो गो। बुत ई थिंक इत विल बे फिने। ई जुस्त होप ठाट ई'म राईट!

अल्सो हाऊसिंग वास सुप्पोसेद तो कॉम येस्तेर्दय तो फ़िक्ष् थे बाथरूम दूर ऎंड थेय काम लेट ऎंड थेय तोल्ड मय मॉम ठाट हाऊसिंग डेस्न्त पुट उप थे दूर्स एनी मोरे ऎंड ठाट थे कार्पेंतेर डेस इत नोव। कान यू बेलिएवे ठाट? अल थिस टिम मय मॉम ऎंड ई थौघ्त ठाट इत वास गोइंग तो गो राईट ऎंड थें थिस हप्पेंस!

हाऊसिंग हियर इस सो दुम्ब ऎंड उन्रेलिअब्ले!

No comments: